เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย "ปริศนายางพารา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
-เข้าใจลักษณะต้นพันธุ์ยางแต่ละชนิด

-รู้วิธีการปลูกและสามารถปลูกยางพาราได้
-บอกวิธีขยายพันธุ์ยางได้ถูกต้อง
-อธิบายถึงประโยชน์ของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)ภูมิหลังของปัญหา   


ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิต และส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก ดังนั้นยางพาราจึงเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับประเทศไทย 
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสนมีพื้นที่จำนวน 33 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ว่างเป็นจำนวนมาก และชุมชนบ้านหนองสะแกสน ได้ให้ความสำคัญกับการปลูกยางพารามากขึ้น เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน มีพื้นที่ซึ่งเหมาะแก่การปลูกยางพารา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการปลูกยางพารา การเตรียมการในการปลูก การคัดเลือกพันธุ์ยางที่ดี การดูแลรักษาต้นยาง การกำจัดวัชพืช การขยายพันธุ์พืช   และศึกษาทุกกระบวนการของการปลูกยางพารา ตลอดจนได้ศึกษาประโยชน์และโทษของยางพารา  และการสร้างรายได้จากผลผลิตยางพารา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ปริศนายางพารา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
     -          สร้างฉันทะ
     -          สร้างแรงบันดาลใจ
     -          เรื่องที่อยากเรียนรู้
     -          เลือกหัวข้อโครงงาน
     -          สิ่งที่รู้แล้ว
     -          สิ่งที่อยากรู้
     -          ปฏิทินการเรียนรู้
     -          Mind Mapping ก่อนเรียน
มาตรฐาน ว 1.1
     -          เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของ      พืช(ว1.1 .1/2)
มาตรฐาน ส 2.1
      -          เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี
     -      ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเองผู้อื่นและบอกผลจากการกระทำนั้น (ส 2.1 ป.1/2)
มาตรฐาน ง 1.1
      -          เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน
-          บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
     -          ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ    ในการทำงานอย่างปลอดภัย
มาตรฐาน พ 5.1
-          ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง
     -          ระบุสิ่งที่  ทำให้เกิดอันตรายที่บ้าน โรงเรียน และการป้องกัน อันตรายเกิดจากการเล่น
     -          แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน   
มาตรฐาน ศ1.1
     -          สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์
-          บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
-          สร้างงานทัศนศิลป์ โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ
    -          วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง (ศ 1.1 ป.1/2,ป.1/4,ป.1/5)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น