เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย "ปริศนายางพารา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
-เข้าใจลักษณะต้นพันธุ์ยางแต่ละชนิด

-รู้วิธีการปลูกและสามารถปลูกยางพาราได้
-บอกวิธีขยายพันธุ์ยางได้ถูกต้อง
-อธิบายถึงประโยชน์ของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

week1

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถสื่อสาร นำเสนอ และอธิบายสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น

Week
Input
Process
Out put
Outcome1
19 -23 พ.ค.57
โจทย์
- สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
คำถาม
- ทำไมต้องปลูกยางพารา
- ยางพาราทำอะไรได้บ้าง
- จะเป็นอย่างไรถ้ามีแต่สวนยางพารา
เครื่องมือ
- Walk and Talk
- Brainstorms
- Blackboard Share
บรรยากาศ/สื่อ
- สวนยางพาราในโรงเรียน
- คลิปเกี่ยวกับยางพารา
ชง
- นักเรียนสำรวจสวนยางพาราในโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ทำไมต้องปลูกยางพารา”, “ยางพาราทำอะไรได้บ้าง”, “จะเป็นอย่างไรถ้ามีแต่สวนยางพารา”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชง
- นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับยางพารา
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปที่ได้ดู
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน
ภาระงาน
- นักเรียนเดินสำรวจสวนยางพารา
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอ
- Mind Mapping
ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- Mind Mapping
- นำเสนอและเลือกหัวข้อ
ความรู้
- นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของยางพารา
- เข้าใจและยอมรับในความคิดและความเชื่อของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเอง
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
- เรียนรู้วิธีที่จะหาคำตอบและทำชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงกับเรื่องที่ตนเองอยากเรียนรู้
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า
- ยินดี พอใจ และเคารพสิทธิซึ่งกันและกันทั้งในด้านความคิดและการกระทำ
2.ทักษะการสื่อสาร อธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่สนใจ
3.ทักษะการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง แสวงหาความรู้โดยการสังเกตสิ่งรอบตัว และสิ่งที่ได้รับรู้
คุณลักษณะ
- เคารพสิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้ตามศักยภาพของตนเอง
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้

- รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อื่น

บันทึกหลังการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ ในภาพรวมนักเรียนชั้น ป.1 มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าแสดงความคิดเห็น ช่างสังเกตและซักถาม เห็นความเชื่อมโยงและความสำคัญของยางพารา มีการตั้งคำถามและการถกเถียงกันได้อย่างน่าสนใจ และในการจัดกิจกรรมได้พานักเรียนไปเดินสำรวจสวนยางพาราในโรงเรียน และให้นักเรียนดูวีดีโอเกี่ยวกับยางพารา นักเรียนหลายคนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง และตอบคำถามครู ว่าจะเป็นอย่างไรหากทุกพื้นที่เต็มไปด้วยยางพารา และยางพาราทำอะไรได้บ้าง" เช่น นำไปทำเป็นยางรถ ตะกร้า ลูกฟุตบอล ถุงพลาสติก รองเท้า เคสมือถือ ที่คาดผม กิ๊บ ฯลฯ จากที่นักเรียนได้เดินสำรวจสวนยางพารา และได้ชมวีดีโอ พูดคุยแสดงความคิดเห็นกัน ได้ลงมติเลือกหัวข้อว่าจะเรียนเรื่องปริศนายางพารา

    ตอบลบ