เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย "ปริศนายางพารา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
-เข้าใจลักษณะต้นพันธุ์ยางแต่ละชนิด

-รู้วิธีการปลูกและสามารถปลูกยางพาราได้
-บอกวิธีขยายพันธุ์ยางได้ถูกต้อง
-อธิบายถึงประโยชน์ของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้

Week
input
Process
Out put
Outcome2
(26 – 30 พ.ค.57)

โจทย์
วางแผนการเรียนรู้
-นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับยางพารา และอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เครื่องมือ
     -          Brainstorm : ระดมความคิดในการวางแผนการเรียนรู้ Show and share
      -          นำเสนอปฏิทิน การเรียนรู้ wall Thinking
ปฏิทินการเรียนรู้
      -          ครูกระตุ้นการคิดเกี่ยวกับชิ้นงานกิจกรรม
      -          นักเรียนระดมความคิดกิจกรรมการเรียนบรรยากาศในชั้นเรียน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
-          นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับยางพารา และอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
     -          นักเรียนจะวางแผนการ  เรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เชื่อม
-          นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่ตนเองรู้แล้ว และสิ่งที่ตนเองอยากรู้
-          รวบรวมข้อมูลทั้งหมดลงในแผ่นใหญ่
ใช้
-          นักเรียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนเป็น Mind Mapping
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
      -          นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ลงแผ่นใหญ่
       -          นักเรียนทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
      -          นักเรียนทำ Mind Mapping รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
      -          สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากรู้แผ่นใหญ่
      -          ปฏิทินการเรียนรู้
Mind Mapping

ความรู้
      -          สิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับยางพารา
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
-          ทำเป็น (ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้)
-          ใช้เป็น (สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูล
      -          อยู่เป็น (ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า
      -          ไปเป็น(เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน)
2.ทักษะการแก้ปัญหา   (ขณะทำงานกลุ่ม)
3.ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
      -          คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
      -          การเคารพต่อผู้อื่นและต่อตนเองความคิดสร้างสรรค์
บันทึกหลังการเรียนรู้

)

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังสอน
    สัปดาห์ที่ 2 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น ครูให้นักเรียนวาดภาพถึงสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับยางพารา คนที่ทำงานเสร็จเร็วคุณครูให้เขียนคำอธิบายเพิ่มเติมจากการสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่อยข้างนาน ซึ่งคุณครูจะใช้วิธีนำเสนองานของแต่ละคนให้นักเรียนดู และนำข้อมูลที่ได้ มาแยกเป็นหมวดเดียวกัน เพื่อนำข้อมูลลงแผ่นใหญ่ และช่วยกันตกแต่งชิ้นงาน แล้วชื่นชมคนที่ทำงานได้ดี คนที่ตั้งใจ ให้กำลังใจและคำแนะนำแก่คนที่ยังทำงานไม่ค่อยเรียบร้อย คุณครูและนักเรียนจะช่วยกันทำปฏิทินการเรียนรู้และเขียนองค์ความรู้ก่อนเรียนในสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งคุณครูคาดว่าจะสามารถดำเนินกิจกรรมในได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากตอนนี้นักเรียนทุกคนเริ่มปรับตัวได้และสามารถทำงานได้เร็วขึ้น จากนั้นนักเรียนร่วมกัน สรุปองค์ความรู้เป็น Mind mapping ก่อนเรียน

    ตอบลบ