เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย "ปริศนายางพารา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
-เข้าใจลักษณะต้นพันธุ์ยางแต่ละชนิด

-รู้วิธีการปลูกและสามารถปลูกยางพาราได้
-บอกวิธีขยายพันธุ์ยางได้ถูกต้อง
-อธิบายถึงประโยชน์ของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอธิบายชนิดของต้นพันธ์ยางพาราได้


Week
input
Process
Out put
Outcome

3
2 – 6 มิ.ย. 57
โจทย์
      -          ชนิดของต้นพันธุ์ยางพาราที่มีมาอย่างไร    
คำถาม
      -          ชนิดของพันธุ์ยางแตกต่างกันอย่างไร
เครื่องมือ
      -          Think Pair Share
Mind Mapping

ชง
      -          นักเรียนศึกษาต้นพันธุ์ยางพาราแต่ละชนิด
      -          ครูกระตุ้นด้วยคำถามต้นยางพาราแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม
      -          นักเรียนใช้เครื่องมือ Think Pair Share เพื่อสร้าง Mind Mapping ร่วมกันในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
ใช้
      -          นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้าง Mind Mapping อธิบายลักษณะชนิดต้นพันธุ์ยางพารา
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
      -          นักเรียนศึกษาต้นพันธุ์ยางพาราแต่ละชนิด
-          Mind Mapping
ชิ้นงาน
      -          สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
Mind Mapping
ความรู้
       -          นักเรียนอธิบายชนิดของต้นพันธุ์ยางพาราได้
       -          รู้จักเลือกวิธีที่สามารถทำให้เรียนรู้ได้ทั้งกับตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ทักษะ
1.ทักษะการทำงานกลุ่ม มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่เข้าใจและรับฟังผู้อื่นในการวางแผนการทำงานร่วมกัน

2.ทักษะ ICT สามารถใช้ในการเรียนรู้เพื่อหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้ประกอบในการออกแบบชิ้นงานและการนำเสนองาน

บันทึกหลังการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังสอน
    สัปดาห์นี้ นักเรียนป.1 ได้ช่วยกันวางแผนการเรียนรู้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ในส่วนของเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ครูได้ให้นักเรียน เรียนรู้พันธุ์ยางแต่ละชนิดจากต้นพันธุ์ยางพารา บอกถึงลักษณะความแตกต่างของพันธุ์ยางพาราแต่ละชนิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของต้นพันธุ์ยางแต่ละชนิด และทำเป็น Mind mapping ลักษณะพันธุ์ยางพาราแต่ละชนิด และตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม จากนั้น ร่วมกันสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ