เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย "ปริศนายางพารา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
-เข้าใจลักษณะต้นพันธุ์ยางแต่ละชนิด

-รู้วิธีการปลูกและสามารถปลูกยางพาราได้
-บอกวิธีขยายพันธุ์ยางได้ถูกต้อง
-อธิบายถึงประโยชน์ของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

week9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น